Tillbaka till översikten
SSG

Tillit och trygghet driver innovation och utveckling hos SSG

SSG har framgångsrikt kombinerat strategi och kultur för att bygga tillväxt i organisationen. Genom att skapa en gemensam grund baserad på forskning och teorin The Human Element (THE), har ledare och medarbetare fått möjlighet att bli tryggare och mer produktiva. Masarin har varit en värdefull partner i SSGs utvecklingsresa genom ledar- och medarbetarprogram.

Bakgrunden till arbetet var att SSG under hösten 2016 befann sig i en kraftig identitetsförändring med nya strategiska inriktningsmål, hög personaltillväxt, nya nyckelpersoner och ett delvis nytt ledningsskikt med ny vd och hr-chef. Inom organisation gjorde chefer och medarbetare vad de kunde, och agerade allt för ofta osynkroniserat där medarbetarnas idéer sällan hördes – med resultatet hög personalomsättning och sjukfrånvaro. Den nya ledningen på SSG insåg att de för att skapa en hållbar framtid, måste få strategi och kulturutveckling att gå hand i hand.

Självinsikt, öppenhet och självbestämmande som gemensam grund

Mot den bakgrunden tog Malin Lundgren, HR-chef på SSG, kontakt med Johan Herneheim på Masarin. Med sina kollegor Cecilia Herneheim och Peter Axelsson, organisationsutvecklare, fick han i uppdrag att skapa ett för SSG anpassat program för hela organisationen. Syftet var att stödja vägen till en organisationskultur präglad av öppenhet och tillit.

Ledningen på SSG förstod att arbetet skulle behöva starta med dem själva. Ledningen behövde gå före och bli kulturbärare inom organisationen. I samtal med Masarins konsulter insåg ledningen att ökad effektivitet och motivation sitter ihop med välmående hos medarbetarna, vilket bidrog till val av innehåll i programmet.

Programmet inleddes med att ledningen gjorde 360-mätningar på sitt ledarskap följt av att de gemensamt genomförde en vecka i fördjupad personlig utveckling med The Human Element (THE). Metodens syfte är att öka självkännedom kring sig själv och andra, bidra till ökad grad av självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering. Målet med starten av programmet var att skapa en mer sammansvetsad och trygg ledningsgrupp med högre grad av öppenhet och tillit.

Masarins konsulter uppskattade uppdraget då de uppfattade att designen av insatsen hade en så tydlig koppling till SSGs strategi och övergripande målbild, vilket ökade chansen att uppnå de satta effekterna på ledar- och medarbetarskapet.

Parallellt med ledningens program startade även medarbetarprogrammet där alla medarbetare i tvärfunktionella grupper genomförde tre dagar med kärnan i The Human Element. (Detta gäller fortfarande för nya medarbetare.) Att chefer och medarbetare genomfört program som i delar haft samma innehåll gällande teoribas och förhållningssätt underlättar kommande dialog kring viktiga delar i SSGs förhållningssätt och organisationskultur.

Önskade effekter på ledar- och medarbetarskapet

  • Trygga ledare som inspirerar och utmanar.
  • Medarbetare med stark ansvarskänsla och starkt självledarskap.
  • Individer och team som samarbetar inom och mellan varandra.
  • God kommunikation, öppenhet och transparens.

Trygg partner som utmanar och fångar upp

Hos SSG är man väldigt nöjda med resultatet och de har fortsatt att investera i ledare och chefer genom utvecklingsdagar tre till fyra gånger per år med fokus på ledarskap och medarbetarskap. De har fyllt på med bland annat personlig utveckling, mellanmänsklig kommunikation, feedback och svåra samtal, konflikthantering och chefshandledning.

Efter mer än fem års kontinuerlig ledarutveckling och med fler än tio kullar med medarbetare som har genomgått THE har SSG byggt en sund kultur, vilket är en stark grund att stå på. Hela företaget är ”primat” med självinsikt, öppenhet och självbestämmande. Johan, Peter och Cecilia har varit med hela vägen och stöttat, utmanat och gett utrymme för reflektion.

Masarin är verkligen en trygg partner som ser människor, ser vad som händer i samspelet och vågar lyfta det. Det skapar en trygghet i rummet.

Malin Lundgren, HR-chef, SSG.

Ökad tillit och samarbetsförmåga för mer spänst och bättre resultat

Människor och företag står inför förändringar hela tiden. Den gemensamma förmågan som finns hos SSGs individer och grupper är det företaget lever på. För att kunna bedriva utveckling och innovation behövs det en viss spänst inom organisationen där olika perspektiv värdesätts, alla kan tänka högt och medarbetarna vågar pusha varandra. 

Vi behöver våga utmana varandra och finns det inte trygghet och tillit, då gör man inte det. Då kan man inte nå sin fulla potential, det läge där vi skapar utveckling och kanske faktiskt magi.

Malin Lundgren, HR-chef, SSG.

För att öka spänsten i ”rummet” måste vi aktivt jobba med tryggheten och tilliten. Först då kan företaget nyttja individernas fulla potentialen. För utan tillit och trygghet begränsar medarbetaren sin förmåga, medvetet eller omedvetet, och potential går outnyttjad. SSG jobbar aktivt med kulturen för att främja en öppen dialog och effektiv hantering av komplexa problem. Något som ett internationellt teknikbolag står inför dagligen.

Investeringar i anställda ökar trivsel och tillväxt

Genom att investera i de anställda har SSG skapet en gemensam ram för ledarskap och medarbetarskap. De mäter kontinuerligt förutsättningarna för långsiktigt hållbara prestationer. Med gemensam utgångspunkt i uppgiften gör att medarbetarna kan känna sig kompetenta, bekräftade och få utvecklas i sitt arbete. Mätningarna hjälper SSG att fokusera på de mänskliga basbehoven och skapa dialog för att kunna prestera bra på jobbet. Detta har i sin tur lett till minskad personalomsättning och sjukfrånvaro, vilket bidrar till ökad stabilitet och kontinuitet och inte minst tillväxt.

Jag måste tro att investeringar i kulturen skapar tillväxt. Det har det gjort för oss. Och vi får behålla våra medarbetare och de är liksom happy.

Malin Lundgren, HR-chef, SSG.

Vi tror på goda relationer

Niklas Morlin, Försäljning
070-509 20 48 | E-post
Till kontaktsidan

Fler kundcase

Servanet case
Servanet och Sundsvall elnät

Tvärfunktionellt team av sammanflätad expertis

Under alla år jag har jobbat tillsammans med Masarins konsulter har jag alltid mötts av energi, innovationstänk och respekt. Det som verkligen sticker ut är den nyfikenhet som finns på hur saker och arbetssätt sitter ihop så att det kan bli en bra lösning.

Läs kundcase
LRF

Ökad medvetenhet i alla led gav ett annat samtalsklimat

Jag upplever att vi med hjälp av Masarin har bidragit till förutsättningar för fint framtida arbetsklimat, och är mycket nöjd av det gedigna, lyhörda och proffsiga arbete de utfört.

Läs kundcase