The Human Element

Utvecklingsprogrammet The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer – allt för att skapa effektiva organisationer. Programmet utvecklar självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering hos individer. Detta möjliggör öppenhet och eget ansvarstagande.

THE Cecilia Peter

The Human Element

Utvecklingsprogrammet The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer – allt för att skapa effektiva organisationer. Programmet utvecklar självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering hos individer. Detta möjliggör öppenhet och eget ansvarstagande.

The Human Element®

 • Öppet utvecklingsprogram.
 • Intensivutbildning i internatform, 5 dagar.
 • Inkluderar 2 individuella coachsamtal efter genomförande.

Utvecklingsprogrammet The Human Element tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer – allt för att skapa effektiva organisationer. Programmet utvecklar självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering hos individer. Detta möjliggör öppenhet och eget ansvarstagande.

Utvecklingskraften finns i människorna – hos cheferna och hos medarbetarna. Både ledarskap och medarbetarskap bygger på förmågan att använda sig själv i samspelet med andra. Självkännedom, förmåga att lyssna, integritet och mod är nyckelord både för goda ledare och medarbetare.

Självkännedom och självkänsla är avgörande för att relationerna med andra människor ska fungera och kan göra det lättare för mig att förstå andras behov och reaktioner. Om jag har en god självkänsla kan jag ta ett större personligt och professionellt ansvar, vara mera flexibel, kanske mer kreativ. Ledare och medarbetare med självinsikt och hög självkänsla ger tillsammans organisationen den kraft som skapar framgång.

Några grundläggande begrepp från The Human Element:

 • Medarbetarnas självkänsla är avgörande för motivation och framgång.
 • Ledarskapet består främst i att skapa förutsättningar för medarbetarna att öka sin självkänsla.
 • Medarbetare med låg självkänsla blir försiktiga, tveksamma till att pröva något nytt, går lätt i försvar och hamnar i låsta positioner, ser små eller inga möjligheter att påverka det som är.
 • Medarbetare med hög självkänsla vågar pröva det som är nytt och okänt, ser svårigheter som stimulerande utmaningar, är nyfikna, vågar vara kreativa, vill ta – och tar – ansvar och ställer krav.
 • En väl fungerande organisation innebär ett öppet och ärligt klimat; man säger som det är hellre än låtsas något som inte finns, var och en tar ansvar för sina egna och gruppens uppgifter.
 • Nyttan för organisationen.

Chefer och medarbetare som tillämpar det förhållningssätt som utmärker THE bidrar till ökad produktivitet, bättre kommunikation internt och externt samt ökad kreativitet. Detta utifrån att THE är ett utpräglat ”mjukt” koncept med fokus på självkännedom, öppenhet inför sig själv och andra, egna val, eget ansvar och effektivt samspel. Individer med god självaktning vågar mer, använder mer av sig själva och gör medvetna egna val, fattar medvetna beslut. Grupper som består av dessa individer når snabbare goda resultat.

Många organisationer arbetar idag med metoder och ramverk som exempelvis Lean, Scrum, Kanban m fl, vilka i grunden är konstruerade utifrån ett humant perspektiv där kreativitet och kraft från varje enskild individ tas till vara, där varje individ räknas och är viktig.

Hur produktiva metoderna blir är direkt kopplat till hur väl samspelet mellan människorna inom organisationen fungerar. Förmågan att samspela avgörs av hur väl fungerande människorna inom organisationen är i relation till varandra – THE bidrar till att lägga den pusselbiten.

Teoretisk grund

THE bygger på FIRO. Och FIRO bygger på tanken att alla mänskliga relationer kan beskrivas i termer av tre dimensioner. På beteende-nivån talar vi om tillhöra, kontroll och öppenhet. Motsvarande dimensioner på känslo-nivån är betydelsefull, kompetent och omtyckt.

Grundläggande principer:

 • Självinsikt: den absoluta förutsättningen för min personliga och professionella utveckling är att jag förstår mig själv, att jag är medveten om mig själv
 • Öppenhet: öppenhet förenklar tillvaron för mig personligen och i mina relationer till andra människor
 • Självbestämmande: när jag tar ansvar för och bestämmer över mitt eget liv blir jag stark

Metod

THE genomförs utifrån upplevelsebaserad inlärning och inom ramen för THE finns en rad verktyg; självskattnings- och feedback-instrument, övningar och olika specialiserade seminarieutformningar. Allt är pedagogiskt genomarbetat, väl beprövat och strukturerat.

Våra handledare är certifierade inom The Human Element och har beteendevetenskaplig bakgrund från universitet, högskola med en rad påbyggnadsutbildningar inom området. De är även erfarna chefer och ledare och arbetar kontinuerligt med sin egen personliga utveckling.

Mer information finns på www.thesweden.se

Målgrupp

Utvecklingsprogrammet riktar sig till:

 • Chefer, ledare och medarbetare som vill arbeta med sitt ledarskap utifrån sin personliga utveckling genom att öka sin självkännedom, självkänsla, kommunikationsförmåga och förmåga till konflikthantering.
 • Lednings-, projekt- och arbetsgrupper som vill utveckla sin produktivitet och välmående.

Läs mer om The Human Element på www.thesweden.se som är centralagenturen och serviceorganisationen för THE i Sverige.

Anmäl dig här

Datum
mån 18 mar, 2024
-
fre 22 mar, 2024
Tid
9:00-12:00
Plats
Lotsstugan utanför Härnösand
Pris
22 000 kr + internatkostnad
Anmäl dig senast
09 oktober
Kursanmälan

Kontakta mig

Peter Axelsson, Masarin Consulting Group
072-235 88 02 | E-post
Till kontaktsidan