Tillbaka till översikten

Anpassade utvecklingsinsatser

På Masarin möter du kunniga och kreativa konsulter som stödjer dig och dina kollegor att utveckla den hållbara organisationskultur ni behöver för er produktivitet och människors välmående.

Anpassade insatser

Utveckla era relationer med våraErfarna organisationskonsulter

Individuell handledning och coachning är ett kraftfullt verktyg för personlig och professionell utveckling, och erbjuder en möjlighet att utforska och förstå din roll, arbetsmiljö och hantera svåra situationer. Tillsammans med en neutral och erfaren samtalspartner möter du någon som hjälper dig att reflektera, bidra med perspektiv och vid behov även kunna bygga på med relevant teori för att öka förståelsen för olika situationer.

Handledningen anpassas efter dina specifika behov och mål och kan vara en del av en utbildningsplan eller en enskild insats. Oavsett målet är syftet att främja din personliga och professionella utveckling, öka självinsikt och hjälpa dig att nå din fulla potential. Ingången till samtalen kan ske på olika sätt, exempelvis via ett 3-partsamtal, en IDI-mätning eller i ett öppet samtal om det du har ”top of mind”.

Grupphandledning är ett effektivt och uppskattat arbetssätt för chefer, ledare och medarbetare att gemensamt utforska och utveckla arbetsdynamik, färdigheter och relationer. Deltagarna delar erfarenheter, utmaningar och idéer, vilket ökar medvetenheten om hur deras handlingar påverkar varandra, kollegor och andra delar av organisationen.

Arbetssättet bidrar till en öppnare och mer direkt kommunikation, ökad reflektionsförmåga kring eget och andras beteenden, andra perspektiv på olika situationer och utveckling av viktiga färdigheter som ledarskap och samarbete. Att arbeta med grupphandledning är en kontinuerlig investering i att utveckla en hälsosam och hållbar arbetskultur. Det skapar en atmosfär av ömsesidigt förtroende och stöd som gynnar både individer och organisationen som helhet.

Insatser för grupp- och teamutveckling syftar till att bidra till ökad effektivitet genom att arbeta med gruppens uppdrag, arbetssätt, relationer och samarbetsförmåga. Det är viktigt att tillsammans skapa ett klimat där gruppens medlemmar kan vara öppna och direkta med varandra för att bygga den tillit de behöver för att kunna utvecklas. Arbetet inleds vanligtvis med orientering av gruppens nuläge och önskemål om framtid. Genom att identifiera vad som är väl fungerande och vad som behöver utvecklas, skapar vi anpassade program för långsiktig utveckling.

Att investera i väl fungerande grupper och team kan vara bland det mest värdefulla en organisation kan göra, och det finns forskning som tydligt pekar på ett direkt samband mellan gruppens utvecklingsfaser och produktivitet.

Att arbeta med ledningsgruppsutveckling har likheter med insatser inom grupp- och teamutveckling och är en strategiskt viktig process som syftar till att förbättra samarbete, kommunikation och beslutsfattande. Genom att stärka ledningsgruppens effektivitet har utvecklingsarbetet en direkt inverkan på hela organisationen genom exempelvis effektivare ledarskap genom förbättrad förmåga att fatta välgrundade och strategiska beslut.

Ledningsgruppens uppgift är komplex och handlar om att forma organisationens framtid och leda människorna inom den i önskvärd riktning. I arbetet med ledningsgruppens utveckling ökar förmågan till samarbete och att fatta strategiska beslut genom att fördjupa relationerna och tilliten via öppenhet och transparens. Genom att själva arbeta med sin utveckling och visa engagemang kring utvecklingsfrågor blir ledningsgruppen en stark kulturbärare och inspiration för andra inom organisationen.

Utvecklingsinsatser kring ledarskapsutveckling syftar till att öka förmågan till att leda sig själv och andra inom organisationen och omfattar utbildning, träning och utveckling av ledarskapsfärdigheter för att chefer och ledare bättre ska kunna navigera genom komplexa utmaningar och leda sina medarbetare och team. Målet är att skapa gynnsamma effekter i form av ledare som är autentiska, empatiska och bidrar till inspiration och motivation och i förlängningen en sund organisationskultur.

Masarins organisationskonsulter skräddarsyr insatser utifrån er organisations behov och utmaningar. Vilket kan innebära insatser från några dagar till program som sträcker sig över betydligt längre tid innehållande olika komponenter som exempelvis kombinationer av personlig utveckling, utbildning och handledning. I en tid då ledarskap är avgörande för organisationers framtid är ledarskapsutveckling en viktig investering för att utveckla ledare som tillsammans med sina medarbetare kan bygga hållbara organisationer.

Förändringsledning är ett omfattande arbetsområde som innebär att leda och stödja människor i olika typer av förändring, vilket innebär att skapa en miljö där utveckling blir möjlig genom att skapa engagemang via delaktighet från de som är berörda. En viktig del handlar om att utforska vad som ligger i vägen för förflyttning och därmed kunna hantera individuellt och kollektivt motstånd och samtidigt kunna hålla fokus på effektmålet.

Att arbeta med förändringsledning innebär ett aktionsorienterat arbetssätt med kontinuerlig re-design i relation till önskade effektmål parallellt med att hantera det som uppstår i organisationen – och ställer krav på att själv kunna vara i förändring.

Masarins organisationskonsulter arbetar med förändringsledning ur olika perspektiv, vilket kan innebära att; operativt leda en organisation genom en förändringsinsats i rollen som förändringsledare, stödja chefer och medarbetare från sidan genom att bidra med perspektiv via exempelvis coachning och handledning, bidra till ökad egen förmåga genom att utbilda och utveckla förändringsledare inom den egna organisationen.

Att kontinuerligt arbeta med medarbetarutveckling är gynnsamt för både den enskilde individen, gruppen och organisationen. Genom att investera i medarbetarnas utveckling kan organisationen dra nytta av både ökad produktivitet och välmående. Samtidigt får medarbetarna möjlighet att uppnå sina mål och känna sig värdefulla och uppskattade.

Vi ser medarbetarutveckling som en kontinuerlig process över tid som hjälper till att skapa en dynamisk och konkurrenskraftig arbetskraft där människor känner sig inkluderade och motiverade. Arbetet omfattar vanligtvis olika former workshops, utbildningar och coachinsatser. Det kan även inkludera evaluerings- och feedbackprocesser för att utforska framsteg och behov av ytterligare utveckling. Det är en viktig del av att bygga organisation och en kultur som värdesätter mänsklig tillväxt och utveckling.

Att genomföra en organisations- och kulturanalys är ett kraftfullt verktyg för organisationsutveckling och för att skapa en hälsosam och anpassningsbar arbetskultur. Masarins konsulter arbetar utifrån ett fält- och systemteoretiskt perspektiv, vilket innebär en metod för att studera en organisationskultur som en integrerad del av ett större system. I kulturanalysen betonas hur kulturen påverkar och påverkas av det omgivande sammanhanget, inklusive organisationens struktur, processer och omvärldsfaktorer.

Genom att använda ett systemteoretiskt perspektiv kan man identifiera underliggande dynamik och samband som formar kulturen. Vi utforskar helt enkelt hur kulturen påverkar beslut, beteende och prestation i organisationen. Det systemteoretiska synsättet hjälper till att avslöja komplexa samband och konsekvenser av kulturen, inklusive dess inverkan på organisatoriska mål och resultat. Kulturanalysen syftar till att ge insikt om hur kulturen kan utvecklas för att bättre stödja organisationens övergripande mål, syften och strategier.

Organisationsutveckling är en strategisk process som syftar till att förbättra och stärka organisationens förmåga att anpassa sig, växa och uppnå sitt syfte. Det är ett långsiktigt och systematiskt arbete för att skapa positiva förändringar inom organisationen. Att kontinuerligt arbeta med organisationsutveckling kan exempelvis öka förmågan till:

  • Anpassning till förändring: I dagens snabbrörliga miljöer är organisationsutveckling en nödvändighet. Det hjälper organisationer att anpassa sig till de ständiga förändringar som omger dem, oavsett om det handlar om teknologiska framsteg, marknadstrender eller konkurrens om arbetskraft.
  • Effektivitet och produktivitet: Genom att identifiera och eliminera ineffektiva processer och arbetsmetoder kan organisationsutveckling hjälpa till att öka organisationens produktivitet och effektivitet. Det handlar om att sunt använda sina resurser och minska slöseri. 
  • Förbättrad kommunikation: Organisationer som investerar i utveckling av sina chefer och medarbetare har ofta bättre kommunikation, både inom och mellan avdelningar. Det skapar en öppnare och mer samarbetsinriktad arbetskultur. 
  • Medarbetarnas engagemang: En av de viktigaste aspekterna av organisationsutveckling är att involvera medarbetarna. När medarbetarna känner sig delaktiga och märker att deras röster hörs och idéer tas tillvara på, ökar deras engagemang, motivation och lojalitet gentemot organisationen.
  • Långsiktig hållbarhet: Organisationsutveckling fokuserar på att bygga en stabil grund för långsiktig framgång. Det handlar om att skapa en sunt stark kultur och att utveckla chefer och medarbetare tillsammans för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.

Möt människor där människor är

Masarins vision, ”Vi gör positiva avtryck i människor och organisationer, vi bidrar till ett bättre samhälle och en bättre värld”, innebär att vi ser att vårt uppdrag är att bidra till mer välmående, produktiva och hållbara arbetsmiljöer och organisationer. Vi gör detta genom att sunt utmana dagens allt mer stressade och kortsiktiga perspektiv med stabil kunskap, god erfarenhet och att möta människor där människor är.

Kan vi hjälpa din organisation att prestera bättre?

Johan Herneheim, Masarin Consulting Group
072-235 88 01 | E-post
Till kontaktsidan