Workshopserie - Agilt möter Människan

I Masarins workshopserie Agilt möter Människan utforskar vi tillsammans frågor kring agila metoder, med ett av Masarins workshopledarteam som guider på vägen. Varje frukostworkshop som har en av de tolv agila principerna som tema, är ett forum för öppna diskussioner med gruppen och innehåller många praktiska tips och råd från fältet. Den här våren har vi valt att arbeta specifikt med hur man går från insikter i retrospektivet till releasebara krav. I våra uppdrag som konsulter, agila coacher, utvecklare, projektledare, testledare, arkitekter och scrum masters möter vi ofta att våra kunder kämpar med just detta. Ofta har kunden en idé på strategisk och affärsmässig nivå vad de vill åstadkomma, men att omsätta det i praktiken är ofta en större utmaning.

Tidigare workshops i serien Agilt möter Människa

Dator på bord med skisser
7 september 2018

Hur bygger vi arkitektur som tål förändring?

Höstens första workshop handlar om arkitektur och hur vi arbetar med arkitektur i den agila världen. Vi utforskade temat "Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel" och pratade om hur bäst arkitektur och design växer fram. Behövs arkitekturstyrning i den agila världen eller är det ett förlegat arbetssätt när vi arbetar självorganiserat och decentraliserat? Vilka utmaningar står vi inför och hur kan vi hantera dessa effektivt i framtiden?

Individer och interaktioner framför processer och verktyg

Kaos
8 juni 2018

Självorganisering i relation till kaos

En agil princip lyder "Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team." Vad handlar självorganisering om egentligen, vad är det vi är ute efter? Är det något som händer av sig själv eller behöver vi göra något för att det ska fungera och i så fall vad? Vilka principer behöver råda när vi ska tänka och göra tillsammans. I workshopen gavs verktyg för att bidra till bättre självorganisering i team.

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling

24 maj 2018

Öppenhet och tillit i agila team

I det agila manifestet står att vi ska värdesätta Samarbete före kontraktsförhandling och det följs upp med den agila principen Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet. I denna workshop belyste vi hur öppenhet och tillit kan underlätta kommunikationen och samarbetet inom och mellan teamen. Vi utforskade tillsammans och deltagarna fick redskap och tips för att göra detta till en del av sin vardag. 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation

team work
13 april 2018

Effektiva agila team

Workshopen behandlade temat gruppdynamik och grupputveckling i agila team. Det belystes vad agila team behöver för att bli mer självgående, välmående, produktiva och hållbara över tid. Och framför allt, hur du bäst hjälper agila team i deras utveckling.

Anpassning till förändring framför att följa en plan