Att se till helheten är en del av vårt uppdrag, att hantera förändring är vår vardag.

Workshops på Masarin Consulting

I Masarins workshops utforskar vi tillsammans frågor kring såväl kulturella aspekter som processer och tekniska verktyg, med ett av Masarins workshopledarteam som guider på vägen. Varje workshop är ett forum för öppna diskussioner med gruppen och innehåller många praktiska tips och råd från fältet.

Vill du att vi håller en eller flera workshops unikt för din organisation får du gärna höra av dig så diskuterar vi vilket upplägg som skulle passa er bäst.

Aktuella workshops

Tidigare workshops i serien DevOps - värdedrivet arbetssätt

I vår workshopserie "Värdedriven utveckling och DevOps", lyfter vi fram så väl de kulturella som tekniska perspektiven på hur ett större produktfokus och minskade ledtider kan öka såväl det levererade värdet som välmåendet i organisationen. Vi har valt att arbeta specifikt med de tre grundläggande principerna för DevOps; flöde, feedback och kontinuerligt lärande. I våra uppdrag som konsulter, agila coacher, utvecklare, projektledare, testledare, arkitekter och scrum masters möter vi allt oftare att våra kunder kämpar med just detta. Ofta har kunden en idé på strategisk och affärsmässig nivå vad de vill åstadkomma, men att omsätta det i praktiken är ofta en större utmaning.

6 november 2019

Värdedriven utveckling och DevOps

En workshop där vi fördjupar oss i vad det betyder att vara värdedriven och produktfokuserad. Vi kommer också att ge en introduktion till DevOps, hur det används på marknaden idag, en grundläggande förklaring till den underliggande teorin samt en genomgång av de tre grundprinciperna som DevOps vilar på; flöde, feedback och kontinuerligt lärande.

Workshopen vänder sig till dig som vill ha mer kunskap på en teoretisk nivå om dessa områden, samt förstå hur DevOps som metod hänger ihop med ett värdedrivet arbetssätt. Du kanske har ett utvecklingsansvar på någon nivå i en organisation som funderar på eller redan har påbörjat ett införande av DevOps? Eller har du kanske ett ansvar för personalfrågor och vill veta mer om vad som kännetecknar en värdedriven organisation? Sitter du idag exempelvis som beställare, uppdragsledare, arkitekt, utvecklare, testare eller infra och vill ha lite bättre koll på grunderna i "det här med DevOps"? Då är det här workshopen för dig.

Workshopserien Agilt möter Människa

Dessa workshops har vi genomfört tidigare i serien "Agilt möter Människa", men det är inte för sent att ta del av innehållet.
Ring vår säljare Niklas på +46 70 509 20 48 så kan han hjälpa dig sy ihop en eller flera workshops som passar just ditt företags behov.

8 oktober 2021

Backlog refinement - Var redo för utveckling

Backlog refinement är ett återkommande möte i Scrum i syfte att förbereda user stories så att de går att utveckla. Det är en framgångsfaktor för att säkra en av de viktigaste agila principerna "Leverera fungerande programvara ofta, med ett par veckors till ett par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre.", det som i Scrum kallas potentially releasable software every sprint. Det gör du genom att bryta ner user stories baserat på värde istället för teknik- eller kompetensområden.  I workshopen kommer du att få träna på just detta. Du kommer också att få prova på att estimera och förstå varför det är både nödvändigt och roligt. Den här workshopen passar dig som beställare, project manager, product owner, scrum master, systemutvecklare, testare, kravledare, requirements analysts och UX:are. I princip alla har nytta av att kunna det här.
8 oktober 2021

Story mapping - Planera för gemensam förståelse

Många verksamheter kämpar idag med att skära ut den mest värdefulla leveransen. Men när man har hittat det man vill leverera för att skapa mest nytta, hur tar man då fram en plan så att det levereras i rätt ordning? En av de agila principerna lyder "Vår högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara.". För att kunna göra det behöver vi leverera programvara iterativt och inkrementellt och detta verktyg hjälper dig att göra just detta.  I den här workshopen får du lära dig en teknik som stöd i att välja och välja bort innehåll för att tidigt kunna utvärdera vad som ger mest värde till dina viktigaste kunder, allt för att tidigt lära dig istället för att gissa vad kunderna vill ha. Det gäller både när man utvecklar nya produkter eller tjänster och i förvaltning och vidareutveckling. Tekniken bygger på Jeff Pattons och Marty Cagans idéer om hur man maximerar nytta och värde. Story mapping hjälper dig att visualisera det arbete som ska göras och att skapa gemensam förståelse för när vi gör vad.  Den här workshopen passar dig som projektledare, beställare, project manager, product owner, scrum master, verksamhetsansvarig, kravledare, requirements analysts, UX:are och affärsansvarig.
8 oktober 2021

Impact mapping - Gör rätt saker, inte alla saker

En agil princip lyder "Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande." Men hur prioriterar man rätt saker och hur skapar vi en gemensam bild som visar kopplingen från affärsnytta till funktion. Upptäck de bästa alternativen för produktleverans med hög kvalitet. Arbetar du till exempel som beställare, produktägare, leveransansvarig eller scrum master och har problem med förändrat leveransinnehåll eller bristande förankring av affärsmålen hos leveransteamen. Då är det här workshopen för dig.
8 oktober 2021

Retrospektiv - Förbättringar som blir verklighet

En agil princip lyder "Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt beteende därefter." Retrospektiven är det som utforskas i denna workshop, och behöver du tips på hur du kan variera dina dom, då kan du få inspiration. Vi diskuterar också hur man vet att det är de mest behövda och viktigaste frågorna som lyfts i ett retrospektiv, och hur man ser till att förbättringarna faktiskt blir av.
Vi finner bättre sätt att utveckla programvara genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla

Dator på bord med skisser
8 oktober 2021

Hur bygger vi arkitektur som tål förändring?

Denna workshop handlar om arkitektur och hur vi arbetar med arkitektur i den agila världen. Den agila princip som utforskas är "Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel" vi diskuterar hur bäst arkitektur och design växer fram. Behövs arkitekturstyrning i den agila världen eller är det ett förlegat arbetssätt när vi arbetar självorganiserat och decentraliserat? Vilka utmaningar står vi inför och hur kan vi hantera dessa effektivt i framtiden?
Anpassning till förändring framför att följa en plan

Kaos
8 oktober 2021

Självorganisering i relation till kaos

En agil princip lyder "Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team." Vad handlar självorganisering om egentligen, vad är det vi är ute efter? Är det något som händer av sig själv eller behöver vi göra något för att det ska fungera och i så fall vad? Vilka principer behöver råda när vi ska tänka och göra tillsammans. I workshopen ges verktyg för att bidra till bättre självorganisering i team.
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling

8 oktober 2021

Öppenhet och tillit i agila team

I det agila manifestet står att vi ska värdesätta "Samarbete före kontraktsförhandling" och det följs upp med den agila principen "Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet". I denna workshop belyser vi hur öppenhet och tillit kan underlätta kommunikationen och samarbetet inom och mellan teamen. Vi utforskar tillsammans och deltagarna får redskap och tips för att göra detta till en del av sin vardag. 
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation

team work
8 oktober 2021

Effektiva agila team

Workshopen behandlar temat gruppdynamik och grupputveckling i agila team. Det belyses vad agila team behöver för att bli mer självgående, välmående, produktiva och hållbara över tid. Och framför allt, hur du bäst hjälper agila team i deras utveckling. Här utgår vi från den Agila principen "Bygg projekt kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på att de får jobbet gjort."
Individer och interaktioner framför processer och verktyg