Tillbaka till översikten
Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommuns fastigheter blir smartare

Sundsvall - peter-van-der-meulen

Allt mer blir elektrifierat samtidigt som kraven på att minska energianvändningen ökar. Hur ska fastighetsbeståndet svara upp mot det? Vilka möjligheter ger AI, samverkan och fastighetsdata till att bidra till ett bättre klimat både inomhus och utomhus? Detta är frågor som Sundsvalls kommun arbetar aktivt med.

Fysiska förbättringar som ökad isolering, god infrastruktur och styrning av energianvändningen lägger en bra grund. Men hur gör man för att ta det till en ny nivå? Ny teknik och automatisering öppnar upp för nya möjligheter att styra i realtid men också att med hjälp av AI och historisk data kunna förutspå och vara proaktiva för att minska exempelvis toppar i förbrukningen. Lösningen är dock inte så enkel som att bara slänga in system och teknik och tro att det löser allt. En avgörande faktor för att lyckas med AI samt för att kommunen ska veta att den fokuserar insatser där det ger nytta, är kontroll på data och överblick över fastighetsbeståndet.

Samverkan och samlad data tar oss till nästa nivå

Jon God från Masarin tog sig an rollen som innovations- och projektledare och har under projektet lett deltagarna mot att jobba på ett utforskande och behovsstyrt sätt för att identifiera, inte bara utmaningar, utan främst värdeskapande aktiviteter som är baserade på faktiska användares behov. Samverkan mellan flera aktörer har varit en nyckel till framgång då Sundsvall kommun inte bara ville fokusera på en förvaltning eller ett bolag utan hela kommunkoncernen, från energiproducent till fastighetsägare, vilket gör detta till ett unikt projekt. Under workshops tillsammans med flertalet kommunala bolag och förvaltningar så som SKIFU, Mitthem, Drakfastigheter och Sundsvall Energi har vi jobbat fram förslag på hur data ska aggregeras och samlas, samt styras och förvaltas som en helhet. Detta har lett till en hel rad konkreta aktiviteter för en smart energieffektivisering framåt. Allt detta för att ta oss mot en klimatneutral och hållbar framtid.

Jon har stöttat och utmanat oss att prata med varandra på ett mer öppet och sårbart sätt vilket har lett till bättre samverkan med delat lärande och därmed bättre resultat.

Stefan Wassbrink, Energistrateg Mitthem.

Goda relationer skapar tillit inför utmaningar

För att skapa största möjliga nytta av det långsiktiga arbetet fokuserade Jon på att lägga en stabil grund från start. Projektet inleddes med omvärldsbevakning och nulägesanalyser för att få koll på styrkor och svagheter internt men även möjligheter och hot från marknaden. Detta ledde även till insamlande av lärdomar från andra aktörer som gjort liknande arbeten framgångsrikt. Efter detta genomfördes behovsanalyser kopplat till visualiseringen av energiförbrukningen på koncernövergripande nivå för att kunna skapa bättre beslutsunderlag samt att en övergripande road map för arbetet kunde tas fram. En nyckel för att detta arbete skulle lyckas var att skapa en bred samverkan över en stor del av kommunkoncernen med goda relationer så att när arbetet kommer in i tuffare perioder med misstag, lärdomar och kompromisser så finns det tillit för att kunna vara både kreativa och innovativa.

Genom omvärldsbevakning kan vi nyttja andras erfarenhet och lärdomar så att vi inte behöver begå samma misstag eller uppfinna hjulet igen, vi är ju 1 av 290 kommuner i Sverige som alla har liknande utmaningar och behov.

Markus Flyborg, Digital Strateg Sundsvalls kommun.

Fokus på långsiktig koncernnytta

Nästa fas i projektet fokuserade på att genom en workshopserie djupdyka inom några identifierade områden för att ta fram konkreta förslag. Ett av dessa var arbetssätt och ägandeskap då detta krävs för att hålla ihop arbetet med fokus på koncernnytta på lång sikt. Ett annat område var att lägga en standardiserad grund för alla organisationer så att arbetet inom kommunen samt med externa aktörer blir lättare och att kommunen då blir en bättre upphandlare med hållbarare fastigheter som resultat. En mer standardiserad IT-struktur gav också ökade möjligheter för ett automatiserat flöde av och en högre nyttjandegrad av den enorma mängd data som fastigheter genererar över tid. Denna data kan sedan användas som underlag för energioptimeringar, beslut om nya satsningar, kommunikation och mycket mer.

Moderna lösningar stöttar energieffektiviseringen

Samarbetet fortsätter mellan Masarin och Sundsvall kommun. Nu går projektet in i nästa fas där den grund som har lagts ska skalas upp och testas. Fler fastigheter kopplas på i de automatiserade dataflödena samtidigt som de nya arbetssätten och ägandeskapet ska implementeras på bred front. Nu kan kommunen börja blicka mot de moderna tekniska lösningarna som kan stötta arbetet för en smart energieffektivisering.

Det är en ynnest att få vara en del i kommunens hållbarhetsarbete och se vilket värde det kan skapa när vi arbetar tillsammans för att skapa nytta för hela kommunen. Kraven ökar från både medborgare och företag, vilket medför en stor ansvarskänsla men också en stor känsla av att kunna påverka till.

Jon God, Masarin Consulting Group.

Vill du veta mer om framtidens möjligheter inom smart energieffektivisering? Kontakta Jon God.

Vi tror på goda relationer

Niklas Morlin, Försäljning
070-509 20 48 | E-post
Till kontaktsidan

Fler kundcase

Fotograf: Kristoffer Lönnå
SSG

Ett strategiskt PO-lager som tillväxtmotor

Masarin har från dag ett varit en trygg samverkanspart som levererat långt mer än bara konsulter. De utmanar oss ständigt att titta på utvecklingsområden och lösningar för hela vår organisation.

Läs kundcase
Servanet case
Servanet och Sundsvall elnät

Tvärfunktionellt team av sammanflätad expertis

Under alla år jag har jobbat tillsammans med Masarins konsulter har jag alltid mötts av energi, innovationstänk och respekt. Det som verkligen sticker ut är den nyfikenhet som finns på hur saker och arbetssätt sitter ihop så att det kan bli en bra lösning.

Läs kundcase